ผลการตัดสินทุนโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2548
ลำดับ ชื่อโครงการ อาจารย์ นักศึกษา คณะ สถาบันการศึกษา  
1 การพัฒนายาฝัง 17 เบตา-เอสตราไดออลและนอร์เอทธินโดรนโดย        ใช้อครัยเลท พอลิเมอร์เป็นสารควบคุมการปลดปล่อย  รศ.ดร.พจน์  กุลวานิช น.ส.ชุติมา  วีรนิชพงศ์ เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 การเปลี่ยนรูปก๊าซชีวภาพไปเป็นไฮโดรเจนโดยพลาสม่าอุณหภูมิต่ำ รศ.ดร.สุเมธ  ชวเดช นายเฉลิมรัฐ  อัครวิทู วิทยาลัยปิโตรเลียม           และปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 การพัฒนาระบบการตรวจจับออกซิเจนโดยโครงสร้างระดับนาโน:             การมุ่งสู่ด้วยโครงสร้างซุปปร้าโมเลกุลของเบนซอกซาซีนไดเมอร์ รศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย น.ส.ณัฐาพร  สุเชาว์อินทร์ วิทยาลัยปิโตรเลียม           และปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 การพัฒนาไบโอเซ็นเซอร์เพื่อการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิด      โรคเรืองแสงในกุ้ง ผศ.ดร.วรวีร์ โฮเว่น น.ส.สุธาวัลย์ บูชาทิพย์ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 การแสดงออกของยีนเกี่ยวกับการสร้างปมและยีนเกี่ยวกับการตรึงไนโตรเจนใน Bradyrhizobium japonicum 6 สายพันธุ์ ที่อุณหภูมิต่างๆ รศ.ดร.กาญจนา ชาญสง่าเวช น.ส.สิรัส สุลัญชุปกร  วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 สมบัติของแผ่นสไตรีน-เมทิลเมทาคริเลตโคพอลิเมอร์ที่มียางธรรมชาติดัดแปร  ศ.ดร.ภัทรพรรณ            ประศาสน์สารกิจ น.ส.ศิริณา  ถาวรวิสิทธิ์ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 สารยับยั้งเชื้อราก่อโรคพืชที่มีพื้นฐานจากเบอร์เบรีน   ศ.ดร.อุดม ก๊กผล น.ส.วรรณ์จันทร์ นพนิช วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 การผลิตกระดาษจากใบสับปะรดที่มีถ่านกัมมันต์เพื่อยืดอายุการเก็บแตงหอม Cucumis melo L. อ.ดร.อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ น.ส.พีชยา  ตันติเตมิท วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 การเพิ่มมูลค่าของกลีเซอรอลจากการผลิตไบโอดีเซล ด้วยการสังเคราะห์เป็นอนุภาคคาร์บอนในระดับนาโนเมตร โดยอาศัยการไพไลซิสร่วมกับเฟอร์โรซีน รศ.ดร.ธวัชชัย  ชรินพาณิชกุล นายรัตนชัย ใจซื่อ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะสีชัง        จังหวัดชลบุรี รศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ น.ส.โสภิต  สร้อยสอดศรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 การพัฒนาชุดตรวจสอบเพื่อการวินิจฉัยเชื้อไวรัสใบด่างแตงโดยใช้เทคนิคอิมมูโนไลโปโซมโครมาโตกราฟฟี ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร น.ส.ศรีหรรษา มลิจารย์ เกษตรศาสตร์กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของลักษณะทนเค็มในฝรั่ง
ผศ.ดร.อุณารุจ บุญประกอบ น.ส.จีรภัทร์ อัฐฐิศิลป์เวท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประเมินมูลค่าเศรษฐศาสตร์เชิงพื้นที่ของทรัพยากรธรรมชาติรอบอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง 1                 อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผศ.ดร.พยัตติพล              ณรงคะชวนะ น.ส.สุรัสวดี   ภูมิพานิช วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 การศึกษากายวิภาคและการบำบัดกากตะกอนแห้งจากศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยไส้เดือนดิน Eudrilus euginiae  รศ.นันทพร จารุพันธุ์ น.ส.สุพาภรณ์ ดาดง วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 การผลิตและการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่งจำเพาะของรีคอมบิแนนต์เบต้า       -กลูโคซิเดสจากพะยูง   อ.ดร.ประชุมพร  ทุนกุล น.ส.เพ็ญพร สูจิวัฒนารัตน์ วิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 การใช้ตำรับพืชสมุนไพรไทยเพื่อลด หรือยับยั้งการเป็นแหล่งรัง             โรคเลปโตสไปร์ในโคนมระยะก่อนและหลังคลอด
ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ    พราพงษ์ นาย สพ.นรสุทธิ์ บางภูมิ สัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 การใช้สารเคลือบที่รับประทานได้ในการผลิตข้าวเสริมวิตามิน  ผศ.ดร.ไพศาล  วุฒิจำนงค์ น.ส.ลลิตา  ชาติยานนท์ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกที่ผลิตสารยับยั้งการเจริญของเชื้อยีสต์ราในอุตสาหกรรมอาหารประเภทผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ รศ.ดร.สุนีย์  นิธิสินประเสริฐ น.ส.กิ่งกาญจน์ วงษ์สุทธิโชติ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 การผลิตไซลิทอลจากสารละลายที่ได้จากการระเบิดต้นปาล์มน้ำมันด้วย    ไอน้ำ   ผศ.ดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์ น.ส.พิชญา  ภูมิภัทร อุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 การผลิตไซลิทอลโดยเซลล์ที่ถูกห่อหุ้มด้วยลิควิดอิมัลชันเมมเบรน รศ.ดร.สาโรจน์  ศิริศันสนียกุล นายฤทธิกร ชายน้อย อุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 การตรวจหาความสัมพันธ์ของ  BoLA-DRB3 Haplotype กับ             ความต้านทานโรคไข้เห็บในโคนม        ผศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา นายจักริน ศรีวโรทัย เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 การศึกษาความสัมพันธ์ของยีน hps70 กับความสามารถในการทนร้อนในไก่       ผศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา นายชัยยุทร ดวงเดือน เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 การเปลี่ยนแปลงอินทรียวัตถุ และการเปลี่ยนรูปไนโตรเจนในดินไร่เนื้อทรายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับเศษซากพืชที่มีคุณภาพต่างกัน ในระยะยาว      รศ.ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ น.ส.ภัทรวลัญชญ์     
สามหาดไทย
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 การศึกษาหน้าที่ของ G protein α และ β subunit genes ในเชื้อรา Rhizoctonia solani สาเหตุของโรคกาบใบแห้งในข้าว
ผศ.ดร.พรเทพ  ถนนแก้ว น.ส.กัลยาณี           เจริญโสภารัตน์ เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 การทดสอบคราบงูจงอางเพื่อใช้เป็นเมมเบรนเยื่อกั้นสำหรับการแพร่ผ่าน   ของยา                           รศ.ดร.อรุณศรี ปรีเปรม น.ส.ชิดชนก คำเลิศ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 การทำบริสุทธิ์และศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของเพปไทด์ที่ได้จากการย่อยไลโซไซม์ชนิด G ผศ.ดร.สมปอง ธรรมศิริรักษ์ น.ส.ยุวธิดา   ปักโคทานัง วิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 การเปลี่ยนแปลงปริมาณการเคลื่อนที่ของกรดอินโดล-3-แอซีติก และปริมาณเอทิลีนในยอดและใบลำไยพันธุ์ดอ หลังการให้สารโพแทสเซียมคลอเรต  ร่วมกับการพรางแสง  อ.ดร.ดรุณี นาพรหม  น.ส.อุมาวดี   ศรีเกษตร สรากุล  เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28 การกระจายตัวทางพันธุกรรมในลูกผสมชั่วที่ 2 ระหว่างข้าวป่า (Oryza rufipogon Griff. ) และข้าวปลูก (Oryza sativa L.) รศ.ดร.ศันสนีย์   จำจด น.ส.อมีนา พรหมมินทร์ เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
29 การควบคุมทางพันธุกรรมของปริมาณธาตุเหล็กในเมล็ดข้าว รศ.ดร.ศันสนีย์   จำจด น.ส.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30 การปรับตัวต่อสภาพดินน้ำไม่ขังในนาน้ำฝนของพันธุ์ข้าวไทย ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม น.ส.สุวรรณี  แลน้อย เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31 การคัดกรองสมุนไพรที่มีคุณสมบัติต้านการอักเสบโดยการขจัดอนุมูลอิสระเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์สปา   ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต นายเฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
32 การพัฒนาอิฐคอนกรีตน้ำหนักเบาผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน อ.ดร.เศรษฐพงศ์ เศรษฐบุปผา น.ส.พัชราวรรณ   เก๊อะเจริญ สถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
33 การเปลี่ยนแปลงของดินหลังจากการทำเกษตรอินทรีย์ (หน่อไม้ฝรั่ง) ผศ.ดร.อรพิน   เกิดชูชื่น น.ส.ปิยะรัตน์  ปัทม์แก้ว ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
34 การศึกษากระบวนการควบคู่การเปลี่ยนเป็นน้ำตาลและการหมักเพื่อการผลิตเอธานอลจากวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร อ.จิรศักดิ์  คงเกียรติขจร น.ส.ปรียารัตน์  โยวะผุย ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
35 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นรสของข้าวขาวดอกมะลิ                  ในช่วงของการเก็บ อ.จิรศักดิ์  คงเกียรติขจร น.ส.จุฬีรัตน์  แช่จอง ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
36 การพัฒนาการผลิตข้าวเคลือบกลิ่นรสสมุนไพรไทย   อ.ดร.ณัฎฐา   เลาหกุลจิตต์ นายกฤษฎา  งามทับ ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
37 ผลของการลดความชื้นและการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพและกลิ่นหอมของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1    ผศ.ดร.ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย น.ส.พรรณนิภา  สืบราช ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
38 อิทธิพลของธาตุผสมและโครงสร้างต่อการคืนตัวของโลหะเงินสเตอร์ลิง  อ.ดร.สิริพร โรจนนันต์  น.ส.เกศราพร วทัญญู  พลังงานและวัสดุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
39 การรู้จำเสียงยานยนต์ทางทหารโดยใช้ EHMM    อ.ดร.ภาณุทัต บุญประมุข ร.ท.ยิ่งยศ  สงวนพวก วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
40 การเก็บเกี่ยวโปรตีนและการผลิตไบโอแอคทีฟเปปไทด์จากวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตซูริมิปลาทรายแดง  ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล น.ส.เพ็ญประภา          ปิยธรรมวิบูลย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการ เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
41 การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจากยีน SFR2 ในข้าว ผศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ น.ส.มัสลิน    นาคไพจิตร สำนักวิชาเทคโนโลยีการ เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
42 ชุมชนจุลินทรีย์ และการแสดงออกของ nif ยีน ของประชากรแบคทีเรีย        ตรึงไนโตรเจนในต้นข้าว     รศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง น.ส.จันทร์เพ็ญ   ประกำแหง สำนักวิชาเทคโนโลยีการ เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
43 การใช้เทคโนโลยีการกำกับวิวัฒนาการเพื่อการพัฒนาเอนไซม์ไคติเนสในอุตสาหกรรม                        อ.ดร.มณฑารพ ยมาภัย น.ส.ปุณฑริกา เภสัชชา สำนักวิชาเทคโนโลยีการ เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
44 การศึกษาปริมาณโทโคเฟอรอลฟีนอลิคทั้งหมดและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้องงอกสมุนไพร  ผศ.ดร.สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน น.ส.วันพรรษา  ชุติปัญญา เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
45 การพัฒนาฟิล์มพลาสมาโปรตีนจากเลือดสุกรและการประยุกต์ใช้   อ.ดร.วารินทร์ พิมพา น.ส.พรรณิภา  ปงกองแก้ว เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
46 การพัฒนามาตรฐานการย้อมสีธรรมชาติจากจุลินทรีย์   อ.ดร.ศิริวรรณ วิชัย น.ส.สุวภา สาวิภาค วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
47 อิทธิพลของสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชต่อการ colonization ของ   arbuscular   mycorrhiza  ในข้าวโพดฝักอ่อน ผศ.ดร.ศิริพรรณ สารินทร์ น.ส.ชวนพิศ  ตะเคียนทอง วิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร   
48 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของไฟเตทในข้าวงอก   ผศ.ดร.อนุชิตา มุ่งงาม น.ส.สุพรรณ์ษา ปุชิน เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
49 ผลของคลื่นวิทยุ และสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีต่อเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์  เจจูไน          อ.ดร.ณฐนนท์  ตราชู นายทนงศักดิ์   มูลตรี เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
50 การเตรียมและการใช้ประโยชน์ของยางธรรมชาติ/เคลย์นาโนคอมโพสิท                              ผศ.ดร.กฤษฏา สุชีวะ น.ส.เกษมศรี  ศิริฤทธิไกร วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
51 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการเคลื่อนย้ายสินค้าและระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยสู่เอเชียเหนือ (จีน,เกาหลีใต้,ญี่ปุ่น)                                      ผศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย น.ส.ภัทรพร ทรัพย์สมบูรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
52 การศึกษาต้นทุนด้านโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป                                              ผศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย น.ส.มณฑลี บัวรุ่ง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
53 การพัฒนาระบบลอจิสติกส์ธุรกิจกุ้งก้ามกรามในพื้นที่จังหวัดนครปฐม                           ผศ.ดร.สมพงษ์ ธงไชย นายกิตตินันท์ บุญรอด สิ่งแวดล้อม                    และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
54  การประเมินเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการใช้ประโยชน์วัสดุพลอยได้จาก     ปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่  รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ น.ส.อารีย์รัตน์ เกตุมณี สิ่งแวดล้อม                    และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
55 การสร้างพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวยีนบริทเทิล (bt1) โดยวิธีการผสม   แบบพบกันหมด            ผศ.ประวิตร พุทธานนท์ นายอาทิตย์ จองแดง ผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
56 การศึกษาวิธีการลดปริมาณน้ำมันดูดซับของผลิตภัณฑ์อาหารหลังการทอด ผศ.ดร.บัณฑิต  อินณวงศ์ นายเอกรัตน์ อิงคะวณิช วิศวกรรมศาสตร์                และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
57 การศึกษากระบวนการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวสดสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก อ.ดร.ปริญดา  เพ็ญโรจน์ น.ส.กนกวรรณ  ณ พัทลุง วิศวกรรมศาสตร์                และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
58 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากโยเกิร์ตถั่วเหลืองสำหรับ            ผู้หญิงวัยทอง อ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร  น.ส.สุภาภรณ์ วงศ์พิพันธ์   วิศวกรรมศาสตร์                และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
59 การศึกษาและพัฒนาวิธีการกำจัดซัลเฟตโดยใช้พารามิเตอร์โออาร์พีในระบบบำบัดน้ำเสียไร้อากาศแบบยูเอเอสบีร่วมกับระบบไบโอฟิล์ม อ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์       นายยศวริศ  เขตอนันต์ การจัดการสิ่งแวดล้อม   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
60 กลไกเสริมความแข็งแกร่งของต้นส้มที่เหนี่ยวนำโดย จุลินทรีย์ต้านโรค    ผศ.ดร.วิจิตรา  ลีละศุภกุล น.ส.อรอนงค์  สมทรัพย์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
61 ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากจุลินทรีย์ปฏิปักษ์แบซิลัส ซับทิลลิส สำหรับป้องกันโรคผลเน่าในส้ม ผศ.ดร.วิจิตรา  ลีละศุภกุล น.ส.วิศิวรรณ  คุ่ยยกสุย วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
62 คุณลักษณะทางชีวเคมีของสารยับยั้งอะไมเลสจากถั่วแดงหลวง             และผลการลดระดับน้ำตาล                           ผศ.ดร.อโนชา ตั้งโพธิธรรม น.ส.ฤทัยวรรณ         บุญครองชีพ วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
63 การพัฒนาปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมเถ้าลอยด้วยสารกระตุ้นเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง อ.ดร.อานนท์ ชัยพานิช นายทนงศักดิ์ โนไชยา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
64 การดัดแปรกากปาล์มน้ำมันเพื่อใช้เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติ      อ.ดร.อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย น.ส.จตุพร  ใจบุญ วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
65 การใช้ประโยชน์กากอินทรีย์จากอุตสาหกรรมน้ำยางข้น แปรรูปสัตว์น้ำและน้ำมันปาล์มในการเตรียมวัสดุปลูกหญ้าสนาม อ.ดร.วิไลรัตน์ ชีวะเศรฐษธรรม น.ส.วิภาพรรณ อุบล   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
66 การปรับปรุงคุณสมบัติของเส้นใยจากทะลายปาล์มเปล่าเพื่อเพิ่มการดูดซับสารไม่มีขั้ว                     ผศ.ดร.ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ น.ส.อรวรรณ  รัตนวงษ์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
67 ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการวิเคราะห์กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา  อ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์ นายสุริยา  จิรสถิตสิน วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
68 การผลิตและการย่อยสลายพอลีไฮดรอกซี่อัลคาโนเอตที่ผลิตจากน้ำเสียโดยใช้  Ralstonia eutropha   อ.ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง น.ส.ดวงนภา แซ่ลิ่ม  อุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
69 ลักษณะและการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์จากเชื้อรา รศ.ดร.พูนสุข  ประเสริฐสรรพ์ น.ส.สุภวดี  สุยะลา อุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
70 การปรับปรุงสมบัติการนำไฟฟ้าของยางธรรมชาติโดยใช้เขม่าดำ อ.ดร.อภินันท์ นัมคณิสรณ์ นายวัชรพันธุ์ มณีรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
71 การจำลองสถานการณ์แบบพลวัตของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น บนโครงภายใต้สภาวะของการเกิดตะกรันในอุตสาหกรรมอาหาร ผศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา นายปัญญา  ไตรรัตนา วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
72 ตัวเลขกำลังสำหรับอุปกรณ์ไฮโดรไซโคลน ในกระบวนการแยกเซลล์ยีสต์และแคลเซียมออกจากน้ำส่า                                                       ผศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา น.ส.ปิยะนุช  อินทร์บำรุง วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
73 ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อสายการบินต้นทุนต่ำ  อ.ดร.กิตติชัย ธนทรัพย์สิน นายสุรพันธุ์   ไชยชนะ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
74 ผลกระทบต่อการรถไฟแห่งประเทศไทยและรถทัวร์ในการเติบโตของสาย การบินต้นทุนต่ำ อ.ดร.กิตติชัย ธนทรัพย์สิน นายทศพร  อารีราษฎร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
75 ผลของความหนาแน่นและที่หลบซ่อนที่มีต่อรูปแบบการเจริญเติบโตของหอยเป๋าฮื้อชนิด Haliotis asinina ที่เลี้ยงในระบบทำฟาร์มบนบกในระบบ  น้ำหมุนเวียนแบบกึ่งปิด         Wenresti G. Gallardo, Ph.D. น.ส.ทิพวรรณ  ตัณฑวณิช สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและการพัฒนา  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย