ประกาศผลพิจารณาทุนมหาบัณฑิต สกว . ประจำปี 2547

คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว . ประจำปี 2547 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 และสำนักประสานงานชุดโครงการ ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับทุนรอบแรก ( จำนวน 66 โครงการ) ดังบัญชีรายชื่อที่แนบนี้ (การประกาศรอบ 2 คาดว่าจะทราบผลประมาณ
กลางเดือนมกราคม 2548)

สำนักประสานงานฯ ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความสนใจโครงการนี้ ทำให้ในปีแรกนี้มีโครงการส่งเข้ารับการพิจารณาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งสิ้น 344 ทุน ทั้ง ๆ ที่มีระยะเวลาจำกัด

ดังที่ทราบแล้วว่าโครงการนี้ต้องการสนับสนุนในหัวข้อที่ตรงกับความสนใจของฝ่ายเกษตร ( ฝ่าย 2) ฝ่ายสวัสดิภาพสารธารณะ ( ฝ่าย 3) และฝ่ายอุตสาหกรรม ( ฝ่าย 5) กล่าวคือหัวข้อที่ตรงตามความต้องการของฝ่ายต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก เรียกประเภท Directed Basic Research (DBR) รวมทั้งโครงการที่ต่อจาก IRPUS และหากมีทุนเหลือก็จะจัดสรรให้แก่กลุ่มที่จะสร้างความรู้พื้นฐานที่น่าจะพัฒนาต่อได้

แม้จะมีระยะเวลาจำกัดในปีแรกนี้แต่ก็มีผู้เสนอโครงการที่เข้าข่าย DBR มากถึง 149 โครงการ จึงทำให้การแข่งขันสูงมาก และทำให้โอกาสของหัวข้อประเภทที่ไม่ใช่ DBR ลดลง

การที่มีผู้ส่งโครงการจำนวนมากเช่นนี้ แสดงว่าบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทมีความต้องการการสนับสนุนอย่างมาก ซึ่ง สกว . จะพยายามหาทุนมาสนับสนุนเพิ่มในระยะต่อไป อย่างไรก็ตามสำนักประสานงานฯ ใคร่ขอเรียนให้ทราบว่า การสนับสนุนของ สกว. มีเป้าหมายทั้งการสร้างคน และสร้างความรู้ในแนวทางที่จะพัฒนาต่อไปสู่การแก้ปัญหาจริง สกว. จึงให้ความสำคัญกับการทำวิทยานิพนธ์เพื่อตอบคำถามโจทย์ประเภท DBR มาก ในปีการศึกษา 2548 โจทย์จะมีความชัดเจนมากขึ้นเพราะจะมีคำอธิบายประกอบสั้น ๆ ให้ทราบที่มาของโจทย์และสิ่งที่คาดว่าควรจะได้จากการทำวิจัย เพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ฉะนั้นจึงได้เรียนให้ทราบว่าการส่งข้อเสนอโครงการในปีต่อไป ควรดูหัวข้อและรายละเอียดที่ประกาศในเว็ปไซต์เพื่อเขียนข้อเสนอโครงการได้ตรงตามที่ฝ่ายต่าง ๆ ของสกว. ต้องการมากขึ้น สำหรับปีการศึกษา 2548 นี้กำหนดรับข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2548

ทั้งนี้ สกว . ขอเรียนให้ทราบว่าทุนนี้จัดเป็นทุนการศึกษาเช่นเดียวกับโครงการ IRPUS และโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คือไม่มีเงินงวดพิเศษ ก. (เงินอุดหนุนสถาบันฯ) เพราะถือว่าการศึกษาเป็นหน้าที่หลักของสถาบันการศึกษา

สำนักประสานงานฯ ขออนุญาตเรียนให้ข้อมูลว่ายังมีแหล่งทุนอื่นอีกดังนี้ เช่น

     1. โครงการสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการร่วมของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด ( มหาชน) กับ สกว. ซึ่งเริ่มให้การสนับสนุนตั้งแต่ปี 2546   รายละเอียดโครงการดูในเว็ปไซด์นี้ (โครงการทุนวิจัยร่วมปูนซีเมนต์นครหลวง - สกว.)

     2. ทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) www.thaihealth.or.th ซึ่งเป็นทุนในลักษณะคล้ายกับทุนวิจัยมหาบัณฑิตของ สกว. อาจเป็นข้อเสนอโครงการ   จากคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

     3. ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผ่านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย www.mua.go.th และ www.fti.or.th

     4. ทุนของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) http://www.arda.or.th

     5. ทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช
.) www.nia.or.th

     6. ทุนจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  (สนพ.) www.eppo.go.th


   
ขอแสดงความนับถือ
รศ.ดร.อัญชลีพร  วาริทสวัสดิ์  หล่อทองคำ
ผู้จัดการโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

M M
ลำดับ
ชื่อโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้วิจัย
คณะ
มหาวิทยาลัย
1
การใช้น้ำสัมสายชูในการตรวจหามะเร็งในช่องปากระยะเริ่มแรก ทญ.ดร.กนกพร พะลัง นางสาวอโนชา ซื่อสุวรรณ ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2

การปรับคุณสมบัติของผ้าพอลิเอสเตอร์โดยใช้
วิธีแอดไมเซลลาร์พอลิเมอร์ไรเซชั่น

รศ.ดร.นันทยา ยานุเมศ
น.ส.อัมพรพรรณ ศิริวิริยานันท์
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3

สัณฐานวิทยาของเส้นใยพอลิสไตรีนละัเอียดที่ได้จากการปั่นเส้นใยด้วย
ไฟฟ้าสถิต: ผลกระทบของระบบตัวทำละลายและอัตราส่วนระหว่างค่้า
ศักย์ไฟฟ้าและระยะทาง

ผศ.ดร.พิชญ์ ศุภผล
น.ส.จิรนันท์   มณีอินทร์
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4*
การพัฒนาเส้นใยอัลจีเนตที่มีสมบัติต้านจุลชีพ
เพื่อใช้ในทางการแพทย์
ผศ.ดร.รัตนา รุจิรวนิช
นายวัชรพงศ์  อริยเกรียงไกร
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5
การทำให้คาร์บอนนาโนทิวผนังชั้นเดียวบริสุทธิ์ ผศ.ดร.บุนยรัชต์  กิติยานันท์ น.ส.เกวลิน เกียรติสูงชาติ

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
การซักฟอกคราบน้ำมัน โดวิธีไมโครอีมัลชั่น รศ.ดร.สุเมธ ชวเดช นางสาวพรรณฑิภา รัชตเวชกุล วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
การเตรียมพอลิเมอร์โครงสร้างแบบร่างแหจากคาร์บอกซีเมททิลไคติน
และคาร์บอกซีเมทไคโตซานฟิล์มโดยใช้เทคนิคไมโครเวฟสำหรับ
วิศวกรรมเนื้อเยื่อผิวหนัง
ผศ.ดร.รัตนา รุจิรวนิช นายปัญญา วงศ์พานิช วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8

การผลิตไฮโดรเจนจากปฏิกิริยารีฟอร์มมิ่งมีเทนด้วย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยานิเกิลที่มี
เค - เอช ซีโอไลท์เป็นตัวรองรับ

ดร.อาภาณี  เหลืองนฤมิตชัย น.ส.อทิญา แก่งศิลาลัย วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี      

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9

การผลิตเฟอร์ฟูรัลจากแกลบโดยไฮโดรไลซิสควบคู่
กับการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต

รศ.ดร.สมเกียรติื งามประเสริฐสิทธ ิ์ น.ส.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ วิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10

ผลของสารเติมแต่งต่อสมบัติเชิงกลและเสถียรภาพทางแสงของ
ท่อไฟเบอร์กลาส

ผศ.ดร.ดวงดาว  อาจองค์
นายชิราวุฒิ  เพชรเย็น วิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
การพิสูจน์เอกลักษณ์และลำดับกรดอะมิโนของ
โปรตีนจากพืชตระกูลขิง
ผศ.ดร.พลกฤษณ์  แสงวณิช
นายโสภณ แก้วทิพย์ วิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
องค์ประกอบทางเคมีของรากและใบจันทน์ชะมด
และฤทธิ์ทางชีวภาพ
ผศ.ดร.วรินทร  ชวศิริ
น.ส.พิมลพร  เที่ยงธรรม วิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13

หน่วยสาธิตปั๊มความร้อนชนิดพลังงานเคมีโดยใช้ระบบ
ไอโซโพรพานอล/อะซีโตน/ไฮโดรเจน

รศ.ดร.พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ นายอิทธิกร  กลิ่นโซดา วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
การประเมินอันตรายต่อการเกิดแผ่นดินไหวของกลุ่มรอยเลื่อนเมย - แม่ปิง จังหวัดตาก รศ.ดร.ปัญญา จารุศิริ นายปรีชา สายทอง วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
การยืดอายุการเก็บหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linnaeus
โดยการปรับ สภาพบรรยากาศภายในภาชนะบรรจุ
ผศ.ดร.รมณี  สงวนดีกุล น.ส.วิชชญา  นะราแ้ก้ว วิืทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16
การตรึงสารชีวโมเลกุลบนพื้นผิวของพอลิคาโปรแลกโทนสำหรับ
การประยุกต์เป็นผิวหนังเทียม
ผศ.ดร.วิภาวี โฮเว่น น.ส.วรัดดา มัีตตะนาวี วิืทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17*
ผลของดีบุกต่อสมบัีติทางกลของสปริงเงินบริทาเนียและเงินสเตอร์ลิง อ.ดร.เอกสิทธิ์  นิสารัตนพร น.ส.สงวนลักษณ์  โลห์วานิชย์เจริญ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18
การผลิตเจลาตินจากหนังสัตว์ใหญ่ืโดยใช้โพรทีโอไลติกเอนไซม์
ที่สกัดจากยางมะละกอ
ผศ.ดร.ศิริพร ดำรงค์ศัีกดิ์กุล นายสิทธิรักษ์  พิตรปรีชา วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19
การเลี้ยงสาหร่าย Haematococcus pluvialis ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบอากาศยก อ.ดร.อาทิืวรรณ  โชติพฤกษ์ น.ส.กมลพรรณ  แก้วปิ่นทอง วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20
ผลของแคลเซียมและซิลิคอนต่อโครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางกล
ของโลหะผสมเงิน - ทองแดง
อ.ดร.เอกสิทธิ์  นิสารัตนพร นายวสันต์ คูรัตนเวช วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21

การสังเคราะห์อนุภาคคาร์บอนในระดับนาโนเมตร
โดยอาศัยการไพโรไลซิสร่วมของเฟอโรซีนและแนฟทาลีน

รศ.ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล นายปราโมทย์  ผึ้งจินดา วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22*
การออกแบบและสร้างใบมีดจอบหมุนชนิดใหม่สำหรับ
เตรียมดินในไร่และนา
ศ.ดร.สุรินทร์  พงศ์ศุภสมิทธิ์ นายกวี  ศรีทองกุล วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23
ประสิทธิภาพของวัคซีนชนิดเชื้อตายในสื่อน้ำมันที่เตรียมขึ้น
จากซัลโมเนลลา เอนเทอริติดิสในการป้องกันการติดเชื้อของ
อวัยวะภายในและการแพร่เชื้อผ่านไข่ในไก่ไข่
รศ.น.สพ.ดร.จิโรจ ศศิปรียจันทร์ สพ.ญ.สุรีรัตน์  หนูมี สัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

24
ยีนโปรตีนห่อหุ้มอนุภาคไวรัสและการตรวจสอบ
ไวรัสโรคเหี่ยวคลอสเทอโรไวรัสของสับปะรดในประเทศไทย
รศ.ดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์
น.ส.อัจฉราพร ศรีจุดานุ เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างกล้วยปลูกกลุ่มจีโนม AA
กับชนิดย่อยของกล้วยป่า (Musa acuminata Colla )
โดยเทคนิค Microsatellite  Markers
ผศ.ดร.วิชาญ เอียดทอง นายพฤทธิ์  ราชรักษ์ วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26
โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรปลาดุกด้าน (Clarias batrachus Linn.)
จากลุ่มแม่น้ำมูลในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ
รศ.ดร.อำนวย  จรด้วง นายบวร  ตันติวรชัย วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27
คุณลักษณะและประสิทธิภาพการย่อยสาหร่าย
ของอะไมเลสและโปรติเนสในหอยมุก
น้ำจืดระยะจูวีไนล์ Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus Simpson, 1900
อ.ดร.อรุณี  อิงคากุล น.ส.ปรางทิพย์  สุพรรณพงศ์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28
การหาสภาวะและเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดใน
กระบวนการตัดเฉือนไม้่ยางพาราด้วย
เครื่องจักรกลซีเอ็นซีสำหรับงานไม้
อ.ดร.ศุภสิทธิ์  รอดขวัญ น.ส.ศิริเพ็ญ  ศุำภาดารัตนาวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29
การใช้แบบจำลองเครือข่ายประสาทเีทียมในการทำนายการหดตัวของผลิตภัณฑ์
ยางในกระบวนการอัดขึ้นรูป
อ.ดร.ศุภสิทธิ์  รอดขวัญ นายวัชรพงษ์  ชูแ้ก้ว วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30
อัตราการกระตุ้นถ่้านชาร์จากกะลาปาล์มเป็นถ่านกัมมันต์ ผศ.ดร.เทอดไทย  วัฒนธรรม น.ส.รุจจิเรศ  ขวัญข้าว วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31
การปรับปรุงคุณภาพกลิ่น และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีน
รำข้าวเข้มข้นและ ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องดื่มจากข้าว
ผศ.ดร.โชคชัย  ธีรกุลเกียรติ นายรัชนิกร  เมฆขยาย อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
32
ผลของสภาวะการทอดสุญญากาศต่อคุณภาพของ
กระเทียมเจียวสำเร็จรูปพร้อมบริโภค
อ.ดร.อนุกูล  วัฒนสุข น.ส.นิลุบล  สัพโส อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
33
สารออกฤทธิ์จากพืชวงศ์ขิงกับการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช
หลังการเก็บเกี่ยว
อ.อุดม  ฟ้ารุ่งสาง น.ส.สุภัทรา จามกระโทก เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(วิทยาเขตกำแพงแสน)
34
การวิเคราะห์ความต้านทานโรคผลเน่าที่มีสาเหตุจาก
เชื้อ Colletotrichum gloeosporioides (Penz)
Penz & Sacc. และ Pestalotiopsis psidii Pat.
ในเชื้อพันธุกรรมของฝรั่ง
ผศ.ดร.อุณารุจ  บุญประกอบ น.ส.นิลุบล  สุขภาพ เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(วิทยาเขตกำแพงแสน)
35

การใช้แบบจำลอง CROPGRO - Peanut เพื่ออธิบายลักษณะเครียด
จากการขาดน้ำของถั่วลิสงในพื้นที่ผลิตที่แตกต่างกัน

อ.ดร.ปรเมศ   บรรเทิง
น.ส.ประกอบกิจ  ดังไธสง เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
36
นิเวศวิทยาประชากรและการพัฒนาแบบจำลองของหนอนกอสีชมพู
Sesamiainferens Walker และแมลงเบียนหนอน
Cotesia flavipes (Cameron)
รศ. นุชรีย์   ศิริ น.ส.วิยวรรณ   บุญทัน เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
37
การเสริมพริกป่นและเปลือกมังคุดป่นในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญ
เติบโต คุณภาพซาก และการควบคุมโรคบิดในไก่เนื้อ
รศ.ดร.เยาวมาลย์  ค้าเจริญ น.ส.ศรีสุดา  สุทธิมั่น เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
38
อิืทธิพลของปริมาณอะไมโลส ความเข้มข้นของน้ำแป้ง สารเจือปนอาหารและ
อัตราการแช่เยือกแข็งต่อคุณภาพของก๋วยเตี๋ยวแช่เยือกแข็ง
อ.ดร.จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์
น.ส.ลักขณา  รักษา
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
39
การพัฒนาสูตรปุ๋ยหมักจากกากมันสำปะหลังและัมูลสุกรที่มีสัดส่วนธาตุอาหาร
เหมาะสมต่อการปลูกพืชผักในโรงเรือน
ผศ.ดร.อลิืศรา  เรืองแสง นายณัฏฐิพงศ์ กมลมานิตย์ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40
การศึกษาความคงตัวของไลโคปีนที่สกัดได้จากกากมะเขือเทศเข้มข้น ผศ.ดร.รัชฎา  ตั้งวงศ์ไชย น.ส.กันยนา  กรณ์เกษม เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
41*

การแยกและศึกษาสมบัติของ antimicrobial peptides
ที่ไ้ด้จากการย่อย ไลโซไซม์ type C

ผศ.ดร.สมปอง ธรรมศิริรักษ์
น.ส.สมฤดี  บูรณ์เจริญ วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
42
ผลของอุณหภูมิืแวดล้อมต่ออุณหภูมิืข้าวเปลือกและการเปลี่ยนแปลง
คุณภาำพข้าวระหว่างเก็บรักษา
รศ.ศุภศักดิ์ ลิมปิติ
น.ส.อารีรัตน์ จิตบุญ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
43

ความแปรปรวนของปริมาณสารแอนติออกซิแดนซ์ในใบชา ที่ปลูก
ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย

รศ.ดร.บัณฑูรย์  วาฤทธิ์ น.ส.ปิยวรรณ มาตราช เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
44
การวิเคราะห์สารคาร์โบฟูแรนและพาราไธออนเมทธิลในผลสตรอเบอรี่
โดยวิธีแคปิลารีอิเล็กโทรโฟเรซิส
ผศ.ดร.สุรพล  นธการกิจกุล นางดุจดาว เดชดำรงวุฒิ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
45
การประยุกต์ใช้แป้งดัดแปรเพื่อพัฒนาเจลเตตราซัยคลินในการรักษาโรคปริทันต์ รศ.ดร.ศิริพร โอโกโนกิ นายเกรียงศักดิ์ วชิรเมธากุล เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
46
พฤติกรรมทางวิทยากระแสของวัตถุดิบสำหรับเนื้อพอร์ซแลน
อ.ดร.อภินนท์ นันทิยา
นายสิทธิศักดิ์  ประสานพันธ์
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
47
การศึกษาการบำบัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพในน้ำทิ้งที่มีความเค็มจากโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารทะเลโดยระบบ Sequencing Batch Reactor (SBR)
อ.ดร.นุกูล อินทระสังขา นางสาวเวลาวี ไชยพันธุ์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
48
เครื่องต้นแบบสำหรับคัดแยกใบยาบ่มไอร้อนไทยด้วย
กระบวนการประมวลผลภาพ
อ.ปกรณ์  แ้ก้วตระกูลพงษ์ นายอาทิตย์  ยาวุฑฒิ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
49
การผลิตแป้งทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์จากแป้งมันสำปะหลัง
ผศ.ดร.สุนันทา ทองทา
น.ส.วรวิกัลยา เกียรติ์พงษ์ลาภ เทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
50
การศึกษาการเจริญของตัวอ่อนกระบือปลักโคลนนิ่งจากโอโอไซท์
แช่แข็งด้วยวิธี Vitrification
อ.ดร.รังสรรค์  พาลพ่าย น.ส.สุจิตรา  หมื่นไธสง เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
51
บทบาทของเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส (polyphenol oxidases)
ในมะเขือเทศต่อการทำลายของหนอนเจาะสมอฝ้าย
(Heliothis armigera (Hubner) )
อ.ดร.ปิยะดา  ทิพยผ่อง น.ส.อนงค์นุช  ผลวงษ์ เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
52
การระบุชนิดเชื้อสาเหตุ การพัฒนาวิธีการตรวจสอบ
และการสำรวจการแพร่ระบาดของโรคใบจุดและเส้นใบไหม้จาก
แบคทีเรียขององุ่นในประเทศไทย
อ.ดร.โสภณ  วงศ์แก้ว น.ส.ณัฐธิญา  เบือนสันเทียะ เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
53
การกำจัดสีย้อมในน้ำทิ้งจากกระบวนการย้อมผ้าในระดับอุตสาหกรรม
ครัวเรือนโดยใช้แร่ดิน มอนต์มอริลโลไนต์

ผศ.ดร.รัตนวรรณ (วิบูลย์สวัสดิ์) เกียรติโกมล

นายจักรกฤษณ์  อัมพุช วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
54
การพัฒนาฉนวนอาคารจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อ.ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน์ นายธนัญชัย ปคุณวรกิจ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
55
การศึกษาสูตรและสัดส่วนธาตุอาหารที่เหมาะสมจากการหมักกากตะกอน
น้ำเสียของโรงงานผลิตน้ำอัดลม สำหรับการปลูกพืชผักปลอดสารพิษในโรงเรือน
ผศ.ดร.เสวียน  เปรมประสิทธิ์ น.ส.สุชาดา  บัวพันธ์ เกษตรศาสตร์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
56
การประเมินความเสียหายของนาข้าวจากการเกิดภาวะน้ำท่วม โดยใช้การ
สำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผศ.ดร.ชฎา  ณรงค์ฤทธิ์ นายณรงค์  พลีรักษ์ เกษตรศาสตร์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
57

การตอบสนองทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของถั่วพุ่ม
Vigna unguiculata (L.) Walp ต่อก๊าซโอโซน

อ.ดร.ชนินทร์  อัมพรสถิร น.ส.สุขลัคน์   นาเนกรังสรรค์ เกษตรศาสตร์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
58
การศึกษาฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของไคร้ย้อย ผศ.ดร.รัตติมา  จีนาพงษา น.ส.ชุนลดา  บัวลี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
59
ความหลากหลายของยีนโพลีคีไทด์ซินเทสของเจตมูลเพลิงขาว และ
พยับหมอก
อ.ดร.ศุภชัย  สมัปปิโต นายยุทธชัย  อุทัยแพน เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
60
การศึกษาและพัฒนาการทำผงสีัย้อมไหมจากพืชในท้องถิ่น
รศ.ดร.วรรณา กาญจนมยูร
นายธีรพล  พรมโสภา
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
61*

การบำบัดน้ำที่มีการปนเปื้อนโลหะหนักสังกะส ีและทองแดง ด้วยไข่น้ำ
(Wolffia globosa (Roxb.) Hartog & Plas)

ผศ.ดร.อัจฉราพร ขำโสภา
นายกวิน  ปลาอ่อน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
62
การศึกษาลักษณะการถ่ายทอดสีและเหลี่ยมฝักในกระเจี๊ยบเขียว อ.ฉันทนา  สีผึ้ง นายปรีดา นาเทเวศน์ ผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63
การศึกษาการประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
ผลไม้ทอดสุญญากาศ
อ.ดร.บัณฑิต  อินณวงศ์ นายคงวุฒิ  นิรันตสุข วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
64

ผลของปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไขมันในปลาป่นที่เก็บรักษาในสภาพ
ที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร
และพยาธิสภาพเนื้อเยื่อตับของกุ้งกุลาดำ

ผศ.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ

นางระพีพรรณ เลาหบรรจง

ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
65
โครงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในน้ำ กับโรคมะเร็งช่องปากและระบบทางเดินอาหารในพื้นที่อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา รศ.นพ.หัชชา ศรีปลั่ง นางสาวพัดชา หิรัญวัฒนกุล แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
66

วัสดุป้องกันการแทรกแซงของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทำมาจาก
ยางธรรมชาติ

ผศ.ดร.วราภรณ์  ตันรัตนกุล
นายอรรถพล  บุญช่วย
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
67

จลนศาสตร์ของการวัลคาไนซ์ยางธรรมชาติเพื่อพัฒนาสมบัติยางแผ่้น
รองคอสะพาน

อ.ดร.ชลดา  เลวิส
น.ส.อารียา  มาลากาญจน์
วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

68
การกระตุ้นการสร้างของโปรตีนกระตุ้นเซลล์จับกินสิ่งแปลกปลอมใน
กุ้งกุลาดำ
รศ.ดร.วิไลวรรณ  โชติเกียรติ
น.ส.ภัศนีย์ เดชะมาก
วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

69

การคัดเลือกและสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตโคพอลิเมอร์จาก
แบคทีเรียสังเคราะห์แสงสายพันธุ์กลาย

รศ.ดร.พูนสุข  ประเสริฐสรรพ์
นายเขมรัฐ  เขมวงศ์
อุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

70
การคัดเลือกจุลินทรีย์และสภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับสารหนูโดยวิธีทางชีวภาพ อ.ดร.วรสันติ์ โสภณ นางสาวปัทมาภรณ์ อักษรชู อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  
71
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
หมากจอง  (Scaphium macropodum Beaum.)
ผศ.ดร.อรัญญา  พิมพ์มงคล น.ส.สุจารี  ขัมภรัตน์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
72
คอนกรีตมวลเบาปานกลางผสมเม็ดยางจากเศษยางรถยนต์เก่า ผศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล นายสมยศ วิวัฒน์พัฒนพงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
73
การวิจัยและพัฒนาระบบการสร้างแผนที่อิเล็กทรอนิกส์
จากภาพถ่ายทางอากาศ
อ.ดร.อรฉัตร จิตต์โสภักตร์ นายพุทธิชัย  สัมมา วิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระับัง

74
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อ E. coli ของสารสกัดจากขิงและผลิตภัณฑ์ขิง
ผศ.ดร.รุจิรา ตาปราบ
น.ส.จันทร์เพ็ญ มะลิพันธ์ อุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระับัง
**หมายเหตุ ลำดับที่   *   เป็นโครงการต่อเนื่อง IRPUS ที่ำได้รับทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.